Rannarootsi
kultuuriruumi
strateegia

Eesmärgid


Rannarootsi kultuuriruumi visioon
Rannarootsi kultuuriruum oma unikaalsuses ja kultuuritraditsioone hindavate kogukondade toel on elujõuline ning ühiskonnas teadvustatud ja väärtustatud.

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse missioon
Luua tingimused rannarootsluse hoidmiseks ja igakülgseks arendamiseks. 

Strateegilised eesmärgid
  1. Tugevad kogukonnad: Rannarootsi ajaloolised piirkonnad on elujõulised ja tagatud on nende igakülgne areng.
  2. Keel ja kultuur: Rannarootslaste keele- ja kultuuritraditsioonid on hoitud ja hinnatud.  
  3. Turism ja nähtavus: Piirkondades pakutavad turismiteenused ja loomeettevõtlus toetavad kohalikku arengut ning tutvustavad rannarootslaste kultuuripärandit laiemale avalikkusele.  
  4. Koostöö ja võimekus: Rannarootsluse arendamiseks on olemas toimivad koostöövõrgustikud, vajalikud teadmised ning rahaline võimekus.
Olulisemad tegevused eesmärkide saavutamiseks:

1. Rannarootsi ajaloolised piirkonnad on elujõulised ja tagatud on nende igakülgne areng

1.1. Innustada kogukondadevahelisi ühisalgatusi avalike teenuste, transpordilahenduste, haridusteenuste jm valdkondades.
1.2. Korraldada tühjadele pindadele avalikke konkursse elanike või kasutajate leidmiseks (nii lühema kui pikaajalisema rendi eesmärgil).
1.3. Koostada ühisettepanekuid seadusandluses väikesaarte eripäradega arvestamisel.
1.4. Toetada kogukondi arengustrateegiate koostamisel ja projektitaotluste ettevalmistamisel.

2. Rannarootslaste keele- ja kultuuritraditsioonid on hoitud ja hinnatud

2.1. Jätkata kultuuriobjektide korrastamise ja arendamisega (Rannarootsi Muuseumi arendamine, sakraalhoonete korrastamine jt).
2.2. Koostöö koolidega rannarootsi kultuuripärandi tihedamaks sidumiseks õppekavadega.
2.3. Rannarootsi kultuurifestivali iga-aastane läbiviimine, millel oleks üleriigiline ja rahvusvaheline haare.
2.4. Toetada kolmanda sektori algatusi (kultuuriseltse, mittetulundusühinguid, loomeettevõtjaid) projektide ettevalmistamisel.
2.5. Korraldada regulaarselt lastele ja noortele suunatud kultuurilaagreid, mis on suunatud nii rannarootsi kogukondadele, eestirootslaste järeltulijatele Rootsis kui ka teistele üle Eesti.
2.6. Kogukondade rootsi keele õppeprogrammi elluviimine, veebipõhiste lahenduste kasutamine.
2.7. Käivitada kultuuriresidentuuride programm kultuurikontaktide tihendamiseks rannarootsi asualadel.

3. Piirkondades pakutavad turismiteenused ja loomeettevõtlus toetavad kohalikku arengut ning tutvustavad rannarootslaste kultuuripärandit laiemale avalikkusele.

3.1. Luua keskne rannarootsi kultuuriruumi veebivärav koos sotsiaalmeedia kanalitega. Vahendada infot peamiste vaatamisväärsuste, lugude ja kultuurisündmuste kohta.
3.2. Toetada rannarootsi asualade omavalitsuste kodulehtede uuendamist ja ajakohastamist.
3.3. Käivitada rannarootsi asualade ülene kultuuriturismi klaster ja algatada rannarootsi kultuuritee (nt Sibulatee kultuuritee eeskujul).
3.4. Käivitada rannarootslaste ja rannarootsi asualade toidukultuuri programm.
3.5. Koostada rannarootslust tutvustavaid sihtgrupipõhiseid materjale, sh parandada nähtavust sotsiaalmeedias läbi huvitavate lugude, inimeste, nähtuste, rikkaliku pildimaterjali ja videolugude.
3.6. Algatada rannarootsi “loomehäkkide” ehk kultuuri- ja loomemajanduse häkatonide sari, mille käigus töötatakse välja uusi loomemajanduse projekte, tooteid ja teenuseid.

4. Rannarootsluse arendamiseks on olemas toimivad koostöövõrgustikud, vajalikud teadmised ning rahaline võimekus.

4.1. Rannarootslaste omavalitsusfoorumi käivitamine, tegevuste koordineerimine omavalitsusjuhtide ja kultuurijuhtide tasandil, ühisrahastuse koordineerimiseks.
4.2. Koolitus- ja arendusprogrammi “Rannarootsi kultuuriruum” käivitamine, 2-aastane pilootprogramm.
4.3. Programmi “Saarte pärimuskultuuri toetamine” laiendamine või vajadusel “Rannarootsi kultuuriruumi” programmi loomine. Hetkel puuduvad abikõlblike toetuste hulgast arendustegevusi, loomemajandust, strateegilist võimekust, kultuuriturismi, koolitusi jm toetavad tegevused.
4.4. Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse rahastuse tõstmine, täiendava projektijuhi kaasamine ning võimekuse kasvatamine kesksete projektide elluviimiseks. Kaaluda võimalust vähendada Kultuuriomavalitsuse konkureerimist samadele vahenditele rannarootsi kogukondadega.