EN STRATEGI FÖR DET ESTLANDSSVENSKA KULTUROMRÅDET

Strategiska mål


En vision för det estlandssvenska kulturområdet
Det estlandssvenska kulturområdet är i all sin unikalitet och med stöd från grupper som sätter värde på kulturella traditioner livskraftigt och erkänt, och värdesatt i samhället.

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings mission
Att skapa förhållanden för att det estlandssvenska ska bevaras och utvecklas allsidigt.  

Strategiska mål
  1. Starka grupper: Att de historiska estlandssvenska bygderna ska vara livskraftiga och att deras allsidiga utveckling garanteras.
  2. Språk och kultur: Att estlandssvenskarnas språk- och kulturtraditioner bevaras och värdesätts.   
  3. Turism och synlighet: Att de turismtjänster som erbjuds i bygderna och den kreativa företagsamheten stöder den lokala utvecklingen och gör estlandssvenskarnas kulturarv känt för en bredare publik.  
  4. Samarbete och styrka: Att det finns fungerande samarbetsnätverk, nödvändig kunskap och ekonomisk styrka för att utveckla det estlandssvenska.
Strategin för det estlandssvenska kulturområdet är en plan för utvecklingsverksamhet på fyra områden, som motsvarar målen med strategin:

1. Att de historiska estlandssvenska bygderna ska vara livskraftiga och att deras allsidiga utveckling garanteras.

1.1. Att grupperna sinsemellan uppmana till gemensamma initiativ rörande offentliga tjänster, transportlösningar och utbildningstjänster.
1.2. Att driva öppna initiativ för att hitta dem som vill flytta till eller bruka ledig mark (på både kort och lång sikt).
1.3. Att utforma gemensamma förslag till lagstiftning som tar hänsyn till de mindre öarnas egenart.
1.4. Att stödja grupperna vid utarbetande av utvecklingsstrategier och förberedelse av projektansökningar.

2. Att estlandssvenskarnas språk- och kulturtraditioner bevaras och värdesätts.

2.1. Att fortsätta med att rusta upp och utveckla kulturobjekt (utveckling av Aibolands Museum, upprustning av helgedomar och annat).
2.2. Att samarbeta med skolorna för att knyta det estlandssvenska kulturarvet tätare samman med läroplanerna.
2.3. Att varje år genomföra en estlandssvensk kulturfestival med rikstäckande och internationell räckvidd.
2.4. Att vid förberedande av projekt stödja initiativ i den tredje sektorn (kultursällskap, icke-vinstdrivande organisationer, kreativa företagare).
2.5. Att regelbundet anordna barn- och ungdomskulturläger som riktar sig såväl till de estlandssvenska grupperna och till estlandssvenskars ättlingar i Sverige som till andra över hela Estland.
2.6. Att inrätta ett program för svenskstudier i grupperna och att använda webbaserade lösningar.
2.7. Att starta ett kulturresidenturprogram för tätare kulturkontakter i de estlandssvenska bygderna.

3. Att de turismtjänster som erbjuds i bygderna och den kreativa företagsamheten stöder den lokala utvecklingen och gör estlandssvenskarnas kulturarv känt för en bredare publik.

3.1. Att skapa en central webbportal för det estlandssvenska kulturområdet inklusive kanaler i sociala media. Att förmedla information om de viktigaste sevärdheterna, historierna och kulturevenemangen.
3.2. Att hjälpa kommunerna i de estlandssvenska bygderna med förnyande och uppdatering av deras hemsidor.
3.3. Att upprätta ett övergripande kluster för kulturturism i de estlandssvenska bygderna och lägga grunden för en estlandssvensk kulturväg (med exempelvis Lökvägen som förebild).
3.4. Att upprätta ett program för estlandssvenskars och estlandssvenska bygders matkultur.
3.5. Att sammanställa målgruppsanpassade presentationsmaterial om det estlandssvenska, bl a genom att öka synligheten i sociala medier med intressanta historier, människor, utställningar rikligt bildmaterial och videor.
3.6. Att starta en serie estlandssvenska ”hackaton” inom kultur och kreativ ekonomi för utarbetande av nya projekt, produkter och tjänster.

4. Att det finns fungerande samarbetsnätverk, nödvändig kunskap och ekonomisk styrka för att utveckla det estlandssvenska.

4.1. Att driva ett forum för estlandssvenskarnas självstyre, att samordna verksamheter på kommunchefs- och kulturchefsnivå för gemensam finansiell samordning.
4.2. Att driva utbildnings- och utvecklingsprogrammet Det estlandssvenska kulturområdet, ett tvåårigt pilotprogram.
4.3. Att bredda programmet Stöd till öarnas fornkultur eller att vid behov upprätta programmet Det estlandssvenska kulturområdet. Bland de stödformer som skulle kunna vara till hjälp saknas för tillfället utvecklingsverksamheter, kreativ ekonomi, strategisk styrka, kulturturism, utbildningar och andra stödjande aktiviteter.
4.4. Att öka finansieringen av Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning, att tillsätta ytterligare en projektledare och att utveckla styrkan för verkställande av centrala projekt. Att överväga möjligheten att minska Kulturförvaltningens konkurrens med de estlandssvenska grupperna om samma medel.